Къща на Маре

Къща на Маре

В много случаи, както е било обичайно, старите маронити са включвали като декоративни елементи на външната страна на домове и църкви, древен местен пясъчник, мраморни надписи, фигури, и дори капители, взети от съседния археологически обект.

Мраморна плоча, част от фриз, вероятно от фасада на голям погребален паметник. Намира се в съвременното село Марония, в резиденцията на Маре. Това е част от погребален надпис. Датира от 3-ти - 4-ти век сл. Хр. Текстът е възстановен, както следва:

[ ----] τη Μουσῶν χάριτι

[--σο]φἤ φρενί

[----]τιμὼν θέμιν

4 [----]τον κρατὼν

[--εύ]θύνει νόῳ

GalleryWhy your play zodiac